NASZE CELE

Celem nadrzędnym Fundacji jest przede wszytki kreowanie rozwoju regionalnego poprzez:

 1. inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu zrównoważony rozwój regionalny kraju, jak i kultywowanie rozwoju poza granicami Rzeczpospolitej Polski;
 2. inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości;
 3. inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach przyczyniających się do współpracy instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych z inwestorami  i przedsiębiorcami, w tym z zakresu transferu technologii;
 4. kreowanie oraz wspieranie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i usługowych oraz ich wdrażanie w gospodarce regionalnej i państwowej,
 5. inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację wiedzy z zakresu Unii Europejskiej i programów pomocowych  oraz uczestnictwo w konsultacjach programów pomocowych;
 6. działalność oświatowa, naukowo-techniczna, naukowa, szkoleniowa, doradcza, kulturalna;
 7. inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, w szczególności obejmujących dziedziny z zakresu energii odnawialnej;
 8. wspieranie rozwoju obywatelskiego, zawodowego i naukowego młodzieży;
 9. inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację wiedzy z zakresu obowiązujących regulacji prawnych oraz ważnych zagadnień gospodarczych i społecznych;
 10. kreowanie społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego;
 11. inicjowanie działań lub współdziałanie w projektach międzynarodowych, budowanie partnerstw międzynarodowych, umożliwiających pełne wdrażanie wyżej wymienionych celów, realizowanie projektów międzynarodowych;
 12. organizowanie międzynarodowej współpracy i kultywowanie „dobrych praktyk” na terenie Rzeczpospolitej Polski, krajów Unii Europejskiej oraz poza jej granicami;
 13. edukacja w zakresie profilaktyki prozdrowotnej i zdrowia psychicznego, kultury fizycznej i rozwoju sportu, upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym;
 14. prowadzenie działalności sportowej wśród młodzieży i mieszkańców całego kraju oraz upowszechnienie aktywnego stylu życia, w tym aktywnego wypoczyku, turystyki i krajoznawstwa;
 15. wzmocnianie tożsamości i uczestnictwa w kulturze i sztuce na poziomie regionalnym, lokalnym, krajowym i międzynarodowym poprzez upowszechnianie dorobku kultury i zwiększania obecności kultury i sztuki w życiu społecznym;
 16. podejmowanie działań w kierunku wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich, a także kobiet w życiu społecznym i zawodowym.

Powyższy zakres to najważniejsze zadania statutowe Prometheusa.